1 + 1 = 3 Spetskompetens i Stadsutvecklingsprojekt genom samverkan

Med målsättning om att bredda och utveckla tjänsteutbud och affärsgeografi inleds nu ett strategiskt samarbete mellan PQ Projektledning AB och Torkel Öste Fastighetskonsulter AB. Genom samverkan lanseras samtidigt ett nytt erbjudande ”Planprocesstöd” till kommuner och privata aktörer i utvecklingsfaserna där erbjudandet bidrar med spetskompetens och resursförstärkning för en effektiv Stadsutvecklingsprocess.

PQ Projektledning erbjuder traditionellt projekt- och processlednings tjänster för professionella byggherreorganisationer och brukare, kopplade till tidiga skeden, projektgenomförandeskeden och förvaltningsskeden. Geografiskt verkar bolaget främst inom Mälardalen- och Stockholmsregionen.

Torkel Öste Fastighetskonsulter erbjuder med sin gedigna plangenomförande- och lantmäterikunskap huvudsakligen tjänster inom mark- och exploatering, plangenomförande, tillstånds- och marklösenärenden samt sakkunnig rådgivning och förhandlingsstöd inom områdena fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

– I stället för att bredda förmågan inom respektive organisation ser bolagen genom samverkan stor potential och möjlighet till tidsoptimering och kvalitetssäkring genom erbjudandet av kvalificerad resursförstärkning. Målet är en välplanerad och organiserad planprocess där den gemensamma förmågan blir starkare än var för sig, säger Jonas Karlsson VD på PQ Projektledning.

Spetskompetens och kvalificerad resursförstärkning
Under utvecklingen av erbjudandet har ett stort behov av både sakkunnig erfarenhet och processledningskapacitet i de ofta utdragna detaljplaneprocesserna identifierats. Planärendena som i de flesta fall ligger i den kommunala regin tenderar till att dels glida i tid av resursskäl och ibland även i värdeskapande perspektiv som en konsekvens av begränsad flexibilitet och genomförbarhet.

Martin Nord, VD på Torkel Öste menar att samarbetet kan bidra till en effektiv process som gynnar både kommunens och exploatörens behov.

– Styrkan i det gemensamma erbjudandet är en etablerad projektmodell som kan anpassas till kundens behov. Genom samverkan bidrar vi med spetskompetens och resursförstärkning till en redan hårt belastad organisation berättar Martin Nord.

Lansering av den nya tjänsten Planprocesstöd
Som gemensamt erbjudande lanseras nu tjänsten ”Planprocesstöd”, som riktar sig till både kommuner och privata aktörer som tagit på sig ansvar att driva en formell planprocess. Erbjudandet kan anpassas i omfattning och definierade roller utifrån kundens behov i det specifika uppdraget.

Med gedigen erfarenhet av både lagstiftning, fastighetsjuridiska- och ekonomiska frågor samt processtödets bidrag genom kvalificerad resursförstärkning i genomförandet skapas optimala förutsättningar för en välplanerad och effektiv process.

Med grundstenar och värdegrund som harmoniserar ser de båda bolagen fram emot samarbetet och lanseringen av den nya tjänsten.

– Genom lanseringen av vår nya gemensamma tjänst hoppas vi på att kunna bidra ytterligare till en effektiv Samhällsutvecklingsprocess, avslutar Jonas Karlsson.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna Jonas Karlsson eller Martin Nord så berättar vi mer!