Bra flyt i Herrgårdsbrons andra etapp

I våras berättade vi om renoveringen av Herrgårdsbron i centrala Arboga som på uppdrag av Arboga kommunalteknik AB byggleds av PQ Projektledning. Projektet är uppdelat i etapper med hänsyn till årstidsberoende vattennivåer – och nu är andra etappen avslutad.

Projektet inleddes under våren 2019 och i höstas avslutades årets deletapp och renoveringsarbeten tidigare än planerat. Detta tack vare utebliven vårflod och ett bra flyt i projektet. Fordonstrafiken öppnades återigen upp i början av oktober. Ronny Strand på PQ projektledning berättar att årets etapp flutit på bra.

– Det är ett komplext projekt som löper över tre års tid och i år kan vi tydligt se effekten av de erfarenheter vi tagit med oss från förra årets etapp. Projektorganisationen har dessutom blivit tightare med ett bra samarbete mellan beställare, projektledning, entreprenörer och projektörer.

 I årets deletapp har projektet fokuserat på att byta ut de sista två luckorna och därmed har själva regleringen av vattennivåerna säkrats uppströms från Herrgårdsbron. De nya luckorna bidrar till att hålla en hög och jämn vattennivå i Arbogaån under perioder då vattenflödena är låga. Dessutom kan Arboga kommun nu också enkelt reglera avtappningen om vattennivåerna skulle stiga snabbt vid exempelvis ett skyfall.

Säkerhetshöjande åtgärder
Projektet är inne på sitt andra år av tre planerade. Förutom byte av reglerluckor har Herrgårdsbron genomgått omfattande stabiliseringsåtgärder. Tekniska lösningar har även byggts in för att möjliggöra torrläggning under bron vid tillfälliga framtida reparationer och underhållsarbeten.

För att säkerställa regleringen av Arbogaån har renoveringen av Herrgårdsbron krävt:

  • 4 nya reglerluckor (9 ton vardera).
  • pumpning av två miljoner kubikmeter vatten vid torrläggning av bron.
  • 370 kubikmeter betong vid gjutning och förstärkningsåtgärder.
  • 3000 meter spont.
  • 18 ton armering.

Som avslutning på deletappen fick projektet även det glädjande beskedet att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beviljat Arboga kommun ett statsbidrag på cirka 26,7 miljoner för renoveringen av Herrgårdsbron.

– Bidraget täcker närmare 60 procent av den totala renoveringskostnaden som avser två av totalt tre etapper. Vi är mycket glada över det positiva beskedet säger Vesa Matikainen, Projektchef på Arboga kommunalteknik AB.

Återstående arbete
Det som kvarstår till nästa år är broöverbyggnaden med nya räcken, gatubelysning samt ny gång- och cykelbana. Det betyder att Herrgårdsbron som binder samman norra och södra delen av Arboga innerstad hålls avstängd för fordonstrafik även nästa år under arbetet.

– Vi ser fram emot projektets tredje och sista etapp som inleds under våren 2021 avslutar Ronny Strand.