Gäddeholm, en växande stadsdel i Västerås

Öster om Västerås centrum i vacker och sjönära natur tar den nya stadsdelen Gäddeholm form med en tredje bostadsetapp. Behovet av nya bostäder är stort och just nu pågår förprojektering för infrastrukturen inför exploateringen av nya bostäder i den nya stadsdelen. Per-Ola Nilsson från PQ Projektledning leder på uppdrag av Västerås stad framdriften i det tidiga skedet.

En mysig miljö med småstadskänsla – det är visionen för den nya stadsdelen Gäddeholm i Västerås. Det ska vara lätt och tryggt att ta sig fram till fots eller med cykel. PQ:s projektledare Per-Ola Nilsson förklarar:

– Området har därför utformats med den gamla byn som förebild med ett litet torg, möjlighet till små verksamhetslokaler samt en mindre livsmedelsbutik.

Stadsdelen växer fram
Just nu pågår den 3:e etappen i exploateringen av Gäddeholm och projektet startade under 2020. Det nya bostadsområdet omfattar byggnation av cirka 450–500 bostäder med en blandning av småskalig bebyggelse, flerfamiljshus, radhus och villor. Vidare 1–2 stödboenden och en ny grundskola och förskola.

– I samband med att stadsdelen växer fram, och människor flyttar in utökas även servicen med skolor, kommunikationer och olika verksamheter, berättar Per-Ola.

Planförslaget och samrådet har precis avslutats och planen revideras nu efter inkomna yttranden. Parallellt pågår förprojektering för infrastrukturen (gator och ledningar) i området. Så snart detaljplanen har vunnit laga kraft kommer detaljplaneringen för infrastrukturen att påbörjas. Respektive ledningsägare projekterar sina ledningar medan gatuprojekteringen upphandlas under våren.

Visionen tar form
PQ Projektledning deltar i projektets tidiga skede med analys, förstudie och planering till projekteringsledning och framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling avseende infrastruktur. PQ deltar även i arbetet med upphandling av detaljprojektering gata.

– Det är verkligen spännande att få vara med och bidra i detta tidiga skede av projektet och se Gäddeholm fortsätta utvecklas. Det är nu visionen tar form på allvar, avslutar Per-Ola.

Projekteringen av infrastrukturen beräknas vara färdig under 2021 då projektet går vidare till byggnationsfas.