Stort projekt när Karlsdalsallén byggs om till stadsgata

Sedan år 2016 växer en helt ny stadsdel fram i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Tvärs genom området löper Karlsdalsallén, som nu byggs om till stadsgata under ledning av PQ Projektledning.

Uppdraget från Örebro kommun innebär att gatumiljön ska utvecklas och anpassas till den omkringliggande bebyggelsen, inklusive nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplanteringar.

Ombyggnationen av Karlsdalsallén, som drog igång våren 2018, är uppdelad i tre huvuddelar med planerad leverans hösten 2019. Totalt ska närmare 1 500 m gata byggas om. Projektets budget ligger på ca. 70 miljoner kronor, vilket är omfattande för gatu- och anläggningsprojekt.

Byggledare Ronny Strand, PQ Projektledning, stödjer byggprocessen, vilket inkluderar såväl planering och drift av projektet, så att tidplan och ekonomiska ramar följs, som löpande kommunikation med entreprenören och närboende i området.

Ursprungligen byggdes Karlsdalsallén som infartsväg till Gustavsviks golfklubb. När Örebro kommun år 2010 stod som värd för orienteringstävlingen O-ringen förlängdes och uppgraderades gatan med gång- och cykelvägar.

Nu ska Karlsdalallén förses med dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor om gatan och en nyplanterad trädallé ska bidra till ett grönare gaturum. I korsningarna byggs gång- och cykelpassager som underlättar för oskyddade trafikanter att ta sig över gatan. Dessutom byggs en cirkulationsplats och gatubelysning.

En tredjedel av gatan ligger inom ett nybyggt område med en blandning av bostäder och affärsverksamhet. Det har krävt detaljplanering och tydlig information till alla berörda, eftersom gatan i perioder stängts av helt. Det har även varit lite av en utmaning att höjdanpassa gatan i förhållande till de omgivande husens förgårdar, som byggdes innan gatan. Säger Ronny Strand.

De första etapperna färdigställdes i december 2018. Direkt efter besiktningen startade arbetet med etapp 2, där merparten av gatan går över åkermark med anpassning mot tvärgator.

För hantering av dagvatten byggs en damm med en tvärgående spont som ska fördröja vattenflödet. Under projektets gång har nyproduktion av bostäder dragit igång längs delar av sträckan vilket kräver samordning. Stadsgatan beräknas vara färdigställd i sin helhet hösten 2019.

Bild ÅF Infrastructure AB.