Fastighetsutveckling

Din idé eller projekts framgång och lönsamhet avgörs ofta av att du har rätt beslutsunderlag inför vägval, strategiska beslut och uppstart.

För en effektiv och ökad kvalitet i genomförande av projektet bidrar PQ Projektledning med utredning av projektidé, behovsanalys och förstudie till projektgenomförande och framtagande av beslutsunderlag för professionella byggherreorganisationer och brukare. Erbjudandet kan anpassas utifrån behov till tidiga skeden, projektgenomförandeskede och förvaltningsskede.

För att klargöra de byggnadstekniska förutsättningarna inför en ny- eller ombyggnation erbjuder PQ Projektledning statusinventeringar, tekniska förstudier och samordning av underlag inför hyresavtal, kalkylering, tidsplanering, riskhantering och byggherresamordning inom exploateringsprojekt.

Våra gedigna kunskaper och erfarenheter i de olika faserna i ett fastighetsutvecklingsprojekt gör att vi vet hur vi skall analysera och bedöma förutsättningar. Resultatet blir ett tydligt beslutsunderlag och en väl avvägd rekommendation för fortsatt arbete.

Vi erbjuder också stöd till kommuner och privata aktörer med erbjudande om resursförstärkning och spetskompetens för en effektiv stadsutvecklings- och detaljplaneprocess. Erbjudandet kan anpassas i omfattning- och roller utifrån kundens behov i det specifika uppdraget.

Nedan följer några exempel på tjänster som vi erbjuder i de tidiga skedena, Fastighetsutveckling

 • Due Diligence
  • I samband med förvärv besiktar och analyserar vi tillsammans med vårt team de tekniska- och miljömässiga frågeställningarna i samarbete med det övriga rådgivarteamen. Vi har genom åren gjort ett stort antal TEDD uppdrag för kommersiell verksamhet.
 • Sökuppdrag och etableringsstöd
  • För uppdragsgivare som söker expandering/etablering stödjer vi i byggherrerollen genom sökuppdrag i syfte att hitta fördelaktiga lägen- och byggrätter.
 • Fastighetsanalys
  • Vi inventerar och analyserar bestånd/fastigheter för att optimera och utveckla våra uppdragsgivares affärer. Vi har egna verktyg för att snabbt kunna bedöma affärsmässiga bärigheten i olika utvecklingsalternativ.
 • Planprocess
  • Vi erbjuder bland annat planprocesstöd i utvecklingsfaserna som planprocessledare genom att bistå och driva planprogram, detaljplaner och utredningar däri.