Projektutveckling

För en effektiv och ökad kvalitet i genomförande av projektet bidrar PQ Projektledning med utredning av projektidé, behovsanalys och förstudie till projektgenomförande och framtagande av beslutsunderlag för professionella byggherreorganisationer och brukare. Erbjudandet kan anpassas utifrån behov till tidiga skeden, projektgenomförandeskeden och förvaltningsskeden.

För att klargöra de byggnadstekniska förutsättningarna inför en ny eller ombyggnation erbjuder PQ Projektledning statusinventeringar, tekniska förstudier och samordning av underlag inför hyresavtal, kalkylering, tidsplanering, riskhantering och byggherresamordning inom exploateringsprojekt. Ditt projekts framgång och lönsamhet avgörs ofta av att du har rätt beslutsunderlag inför uppstarten.

Våra gedigna kunskaper om de olika faserna i ett fastighetsutvecklingsprojekt gör att vi vet hur vi ska analysera och bedöma förutsättningarna.
Resultatet blir ett tydligt beslutsunderlag och en väl avvägd rekommendation för fortsatt arbete.

PLANPROCESSTÖD

I samverkan med Torkel Öste Fastighetskonsulter AB erbjuds tjänsten Planprocesstöd till kommuner och privata aktörer i projektutvecklingsfaserna med erbjudande om resursförstärkning och spetskompetens för en effektiv Stadsutvecklings- och detaljplaneprocess. Erbjudandet kan anpassas i omfattning och definierade roller utifrån kundens behov i det specifika uppdraget.

Med gedigen erfarenhet av både lagstiftning, fastighetsjuridiska- och ekonomiska frågor samt processtödets bidrag genom kvalificerad resursförstärkning i genomförandet skapas optimala förutsättningar för en välplanerad och effektiv process.