Herrgårdsbron i Arboga renoveras under byggledning av PQ

Den centralt belägna Herrgårdsbron som binder samman norra och södra delen av Arboga innerstad kommer under en treårsperiod genomgå en renovering genom ombyggnad av broöverbyggnad och byte av reglerluckor samt manöversystem. Våren 2019 påbörjade Arboga kommun det omfattande projektet under byggledning av PQ Projektledning.

Herrgårdsbron i Arboga uppfördes i slutet av 1800-talet och fungerar i dag som en kombination av bro och dammkonstruktion. För att kunna säkerställa reglering av enligt vattendom fastslagen nivå uppströms påbörjades en utredning hösten 2015. I samband med dykinspektion framkom det att urspolning skett under årens lopp nedströms.

Herrgårdsbron innan arbetet startade.

Våren 2019 inleddes arbetet med att byta reglerluckor och manöversystem för utskov 3 och 4, södra sidan av bron. Efter spontning och torrläggning av utskov 3 och 4 revs befintliga träluckor. Och arbete med att täta stötbotten samt förstärka botten nedströms påbörjades.


Formning för sidoplåtar samt förstärkt botten nedströms.

Parallellt arbetades det med ett nytt hydrauliskt manöversystem med automatisk reglering som även ska kunna fjärrstyras. Tidigare har det vintertid uppstått stora problem med isbildning på och kring reglerluckorna. Problemet löses genom att sidoplåtar på bropelare värms upp via fjärrvärme.


Nya luckor monterade.

Herrgårdsbron kompletteras även med gång- och cykelbanor på båda sidor av körbanan för att höja säkerheten och underlätta för cyklister, gångtrafikanter och övrig trafik.

– Under projektets gång krävs att bron som är en viktig passage för transporter stängs av. Trafikanter måste då välja andra färdvägar för att ta sig från norr till söder, vilket kan upplevas lite problematiskt, säger Ronny Strand, byggledare från PQ.

Projektet är indelat i etapper eftersom arbetena endast kan genomföras då vattennivåerna är låga, max 60m3/sek, viket normalt inträffar under sommarhalvåret efter vårfloden och fram till senhösten. Renoveringsarbetena beräknas pågå över en treårsperiod (2019-2022) där halva bron, med start från den södra sidan åtgärdas först. Andra halvan mot norr år två och under sista etappen åtgärdas broöverbyggnaden.

– Tidplanen för projektet måste även anpassas till de rådande vattennivåerna och med hänsyn till fisksorten Aspens lekperiod, vilket gör att de exakta tiderna inte kan fastställas, berättar Ronny Strand.

Under Herrgårdsbrons 120-åriga historia har den genomgått renoveringar och reparationer vid flera tillfällen. Senast på 50-talet fick bron ny broöverbyggnad och vägbana.